Kyra
Ankit & Chhaya
Aishwarya & Pratik
Asha & Sanjeev
Sourav & Tani
Paras & Shradha
IVAN - 2ND BIRTHDAY
Nupur & Sudip
Yamini
Supriya
Sonal
Bani - Birthday
Astha & Karan
Neha & Akaash
Souparna & Shubhanjali
Ayansh
Aditi & Amrit
Yuana
Sneha & Praveen