Ankit & Chhaya
Asha & Sanjeev
Sourav & Tani
Aishwarya & Pratik
Paras & Shradha
Nupur & Sudip
Yamini
IVAN - 2ND BIRTHDAY
Bani - Birthday
Astha & Karan
Supriya
Sonal
Neha & Akaash
Souparna & Shubhanjali
Aditi & Amrit
Yuana
Sneha & Praveen